YourDomain.Com © 2006                    

 

 

IDOP 

 

 

Overleg met B&W inzake vervolgtraject Idop Loosbroek.

20 november 2009
Op woensdag 18 november jl.  heeft het bestuur van de Kerncommissie – samen met het bestuur van de Dorpsraad Vorstenbosch -  op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders overleg gepleegd  over het IDOP vervolgtraject.


In aansluiting op het aanbieden van ons Idop aan het college en de raad, is de opdracht verstrekt aan het adviesbureau Losstadomland om een zogenaamde oplegger te gaan opstellen. Deze oplegger is een soort financiële paragraaf, waarin de door ons genoemde plannen worden uitgewerkt in financiële zin , in haalbaarheid in de tijd en de eventuele mogelijkheid om die plannen in te passen in reeds bestaande plannen.  Onderdeel van dit traject is een presentatie van ons Idop aan de ambtelijke organisatie van Bernheze.


Vervolgens zal een procedurevoorstel aan de raad worden aangeboden. De concept oplegger, die begin 2010 klaar zal zijn, wordt aan de Kerncommissie voorgelegd en zal worden aangeboden aan het adviesteam van de provincie. Dit team zal een eerste beoordeling geven voor de subsidiemogelijkheden van de diverse uitgewerkte plannen. De oplegger gaat voor de  eerste twee jaren gedetailleerd in op de plannen en geeft voor de komende jaren een soort raamwerk/overzicht van de later uit te voeren plannen.

De oplegger zal ook door de raad gebruikt worden om plannen te beoordelen welke in de perspectiefnota 2011 kunnen worden opgenomen. De perspectiefnota staat komend voorjaar (na de gemeenteraadsverkiezingen) op de agenda van de nieuwe gemeenteraad. Wij zullen dit proces uiteraard met belangstelling volgen om u regelmatig op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken.

 

 

Wethouder Daandels neemt IDOP Loosbroek in ontvangst

23 oktober 2009

Namens Burgemeester en Wethouders heeft wethouder Eric Daandels op 22 oktober jl. het integrale dorpsontwikkelingsplan (IDOP) van Loosbroek in ontvangst genomen.

 

Na een muzikaal welkom met het volkslied van Loosbroek - ondersteund door de Raddreijers - en een IDOP presentatie van projectbegeleiders Roelof Goodijk en Jeroen Pijnenburg heeft de voorzitter van de Kerncommissie Joop Neijs het eerste exemplaar van het IDOP Loosbroek overhandigd aan Wethouder Daandels van de gemeente Bernheze.

 

 

Wethouder Daandels gaf op deze drukbezochte avond in De Wis een eerste reactie: “de politiek kan niet om dit boekje heen want het is de visie van Loosbroek”. “De kracht van dit IDOP is dat niet ieder voor zich te werk is gegaan, maar men heeft duidelijk naar samenhang gezocht waarbij krachten gebundeld kunnen worden en jong en oud bij elkaar kan worden gebracht. Behoud van woon- en leefklimaat is hierin de basis.”

 

Het vervolgtraject werd door Wethouder Daandels beknopt geschetst: “op korte termijn zullen het college, kerncommissie Loosbroek en dorpsraad Vorstenbosch het proces verder gaan vormgeven. De speerpunten moeten worden geanalyseerd, kostenramingen gemaakt, subsidiemogelijkheden worden onderzocht. Aansluitend zal het plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter afweging voor de begroting.”

 

Joop Neijs, voorzitter van de Kerncommissie besloot de avond door alle betrokkenen te bedanken en met name de bewoners van Loosbroek.

“Met het realiseren van dit boekje hebben we het einde van het begin bereikt”. “Nu is het zaak dat we de projecten uit gaan voeren en ervoor zorgen dat er geen stof of het IDOP verschijnt.”

 

Het IDOP Loosbroek kunt u hier downloaden.

 

2e verslag Dorpsgesprek

 

1e verslag Dorpsgesprek

 

Het IDOP is een initiatief van de Kerncommissie Loosbroek, met ondersteuning van de gemeente Bernheze en het adviesbureau LOS stadomland. Financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze.

reacties of info: jneijs@kerncommissieloosbroek.nl